महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे

NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION (2020-21)

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (२०२०-२१)

EO / EI Secondary - Login

User Name *

Password *