महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION NTS (2017-18)
राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा

इ.10 वी साठी राज्यस्तर परीक्षा दि.12 नोव्हेंबर 2017 मधून राष्ट्रीयस्तर परीक्षेसाठी निवडयादी व शाळानिहाय गुणयादी बाबत सूचना


उपरोक्त याद्या गुरुवार दिनांक 22/03/2018 रोजी सकाळी 11:00 वाजता परीक्षेच्या संकेतस्थळावर घोषित करण्यात येत आहेत.
1) निवड झालेल्या विद्यार्थांना या कार्यालयामार्फत स्वतंत्ररित्या त्यांचे शाळेमार्फत कळविण्यात येईल.
2) राष्ट्रीयस्तर परीक्षा दि. 13 मे 2018 रोजी होणार आहे. संबंधीत निवड यादीतील विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे एप्रिल 2018 च्या पहिल्या /दुसऱ्या आठवड्यात NCERT नवी दिल्ली यांच्या www.ncert.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील.
3) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राज्यस्तर परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांची सत्यप्रत हवी असल्यास प्रत्येक उत्तरपत्रिकेसाठी रु 100 /- चा धनाकर्ष (डी. डी.)सादर केल्यावर देण्यात येईल. सदरचा धनाकर्ष (डी. डी.) आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे-1 यांचे नावे काढण्यात यावा. यासाठी सदरचा डी. डी. परिषदेच्या संकेतस्थळावर निकाल जाहीर झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत या कार्यालयास मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आलेल्या अर्जांचा विचार करण्यात येणार नाही. सदर मागणीपत्रासोबत विद्यार्थाने त्याच्या प्रवेशपत्राची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे .
4) आरक्षित संवर्ग / अपंगत्व आरक्षण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे बाबतीत सदरची निवड यादी तात्पुरत्या स्वरूपाची असून संबंधीत विद्यार्थांनी जातीच्या व अपंगची सक्षम अधिकाऱ्यांच्या दाखल्याची सत्य प्रत NCERT नवी दिल्ली यांना प्रवेशपत्रासोबत परीक्षा केंद्रावर सादर केल्यानंतरच त्यांची निवड अंतिम समजण्यात येईल.
5) MAT, LT व SAT विषयासाठी प्रत्येक विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी General संवर्गासाठी 40% गुण व S.C, ST व दिव्यंगत्वासाठी 32% गुण आवश्यक आहेत.
6) LT विषयाचे गुण फक्त उत्तर्णतेसाठी विचारात घेतले जातात. अंतिम निवडयादीमध्ये या गुणांचा विचार केला जात नाही.
7) उत्तरपत्रिकेचे मूल्यांकन करताना वजा गुण (Negative Marking) पद्धतीचा अवलंब राज्यस्तर परीक्षेसाठी करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक चुकीच्या उत्तराचे 1/3 गुण कपात केले आहेत. विद्यार्थ्यांने न सोडविलेल्या उत्तराचे गुण कपात केले नाहीत.
8) दि. 13 मे 2018 रोजी घेण्यात येण्याऱ्या राष्ट्रीयस्तर परीक्षेसाठी खालील प्रमाणे बदल करण्यात आलेला आहे.
  • A) सदर परीक्षेसाठी MAT व SAT हे दोन विषय असतील.
  • B) सदर परीक्षेसाठी Negative Marking पद्धतीचा वापर केला जाणार नाही.
9) SAT विषयातील खाली नमूद केलेल्या माध्यमातील काही प्रश्न रद्द झालेले असल्याने SAT विषयाचे गुणदान करताना एकूण 100 प्रश्नांच्या प्रमाणात गुण देण्यात आलेले आहेत.
अ.क्र. माध्यम SAT विषयातील रद्द करण्यात आलेले प्रश्नक्रमांक
1 मराठी 92,93,94,95
2 इंग्रजी 77
3 उर्दू 93,95
4 गुजराथी 92,93
5 तेलुगू 92
6 कन्नड 93,95
Enter Correct Seat Number

or

Show Result