महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे

NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION (2018-19)

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा

EO / EI Secondary - Login

User Name *

Password *