Loading. Please wait.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे

NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION
(2017-18)

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा


मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
AAA
Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233


NTS EXAM NOV 2017 : School & STUDENT Late Fee Registration date 11th Oct to 15th Oct 2017 (23.59 HRS) and Super Late Fees Registration Date: 16th Oct to 23rd Oct 2017 (23.59 HRS).      The NTS examination will be conducted on 12th November 2017 instead of 5th November 2017.
NTS परीक्षेची SAT विषयाची इंग्रजी माध्यमाची सुधारित उत्तरसूची

प्रसिद्धी पत्रक : NTS SAT विषयाची इंग्रजी माध्यमाची सुधारित उत्तरसूची

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (NTS)१० वी साठी राष्ट्रीयस्तर परीक्षा रविवार दि. १३ मे २०१८ मध्ये झालेल्या बदला बाबत

NTS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची

प्रसिद्धी पत्रक : NTS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची

प्रसिद्धी पत्रक : NTS परीक्षा २०१७-१८ ( प्रवेशपत्र )

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (NTS) २०१७-१८ चे प्रवेशपत्र दि. ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. शाळांनी सदर प्रवेशपत्र शाळा लॉगिन करून प्रिंट आऊट काढून संबंधित विद्यार्थ्यास देण्यात यावीत.

प्रज्ञाशोध परीक्षा (२०१७-१८) शुध्दीपत्र

प्रज्ञाशोध परीक्षा रविवार दि. ०५ नोव्हेंबर २०१७ ऐवजी दि. १२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेण्यात येणार असल्याबाबत.
.संपर्क
पत्ता :
आयुक्त (परीक्षा परिषद),
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, आंबेडकर मार्ग ,पुणे ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७

ई-मेल :
nts.msce@gmail.com