Loading. Please wait.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे

NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION
(2018-19)

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा


मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
AAA
Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233NTS परीक्षेसाठी शाळा रेजिस्ट्रेशन व विद्यार्थ्यांचे विलंब शुल्कासह ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत दि. २९/०९/२०१८ ही आहे.

NTS २०१८-१९ जाहीर प्रकटन : राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा online form भरण्याच्या तारखेच्या बदलाबाबत


NTS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम निकाल प्रसिद्धी निवेदन

NTS परीक्षेची SAT विषयाची इंग्रजी माध्यमाची सुधारित उत्तरसूची

प्रसिद्धी पत्रक : NTS SAT विषयाची इंग्रजी माध्यमाची सुधारित उत्तरसूची

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (NTS)१० वी साठी राष्ट्रीयस्तर परीक्षा रविवार दि. १३ मे २०१८ मध्ये झालेल्या बदला बाबत

NTS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची

प्रसिद्धी पत्रक : NTS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची

प्रसिद्धी पत्रक : NTS परीक्षा २०१७-१८ ( प्रवेशपत्र )

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (NTS) २०१७-१८ चे प्रवेशपत्र दि. ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. शाळांनी सदर प्रवेशपत्र शाळा लॉगिन करून प्रिंट आऊट काढून संबंधित विद्यार्थ्यास देण्यात यावीत.

प्रज्ञाशोध परीक्षा (२०१७-१८) शुध्दीपत्र

प्रज्ञाशोध परीक्षा रविवार दि. ०५ नोव्हेंबर २०१७ ऐवजी दि. १२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेण्यात येणार असल्याबाबत.
.
NTS परीक्षा २०१७-१८ निकालसंपर्क
पत्ता :
आयुक्त (परीक्षा परिषद),
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, आंबेडकर मार्ग ,पुणे ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७

ई-मेल :
nts.msce@gmail.com