Loading. Please wait.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे

NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION (2019-20)

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (२०१९-२०)


मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
AAA
Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233

NTS परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रे दि. १५ ऑक्टोबर पासून शाळा लॉगिनवर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत.

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा 2018 बाबतच्या सूचना
राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा 2017 बाबतच्या सूचना
NTS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम निकाल प्रसिद्धी निवेदन
NTS परीक्षेची SAT विषयाची इंग्रजी माध्यमाची सुधारित उत्तरसूची
प्रसिद्धी पत्रक : NTS SAT विषयाची इंग्रजी माध्यमाची सुधारित उत्तरसूची राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (NTS)१० वी साठी राष्ट्रीयस्तर परीक्षा रविवार दि. १३ मे २०१८ मध्ये झालेल्या बदला बाबत
NTS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची प्रसिद्धी पत्रक : NTS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची प्रसिद्धी पत्रक : NTS परीक्षा २०१७-१८ ( प्रवेशपत्र ) राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (NTS) २०१७-१८ चे प्रवेशपत्र दि. ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. शाळांनी सदर प्रवेशपत्र शाळा लॉगिन करून प्रिंट आऊट काढून संबंधित विद्यार्थ्यास देण्यात यावीत.
प्रज्ञाशोध परीक्षा (२०१७-१८) शुध्दीपत्र प्रज्ञाशोध परीक्षा रविवार दि. ०५ नोव्हेंबर २०१७ ऐवजी दि. १२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेण्यात येणार असल्याबाबत.
.


संपर्क
पत्ता :
आयुक्त (परीक्षा परिषद),
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, आंबेडकर मार्ग ,पुणे ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७

ई-मेल :
nts.msce@gmail.com