Loading. Please wait.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे

NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION (2019-20)

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (२०१९-२०)


मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
AAA
Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233

दि. १८/०९/२०१९ पर्यंत विद्यार्थ्यांचे नियमित ऑनलाईन आवेदनपत्र भरता येतील.

NTS - २०१९-२० (राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा) परीक्षेची अधिसूचना व ऑनलाईन फॉर्म दि. ०६-०८-२०१९ पासून उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत.

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा 2018 बाबतच्या सूचना
राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा 2017 बाबतच्या सूचना
NTS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम निकाल प्रसिद्धी निवेदन
NTS परीक्षेची SAT विषयाची इंग्रजी माध्यमाची सुधारित उत्तरसूची
प्रसिद्धी पत्रक : NTS SAT विषयाची इंग्रजी माध्यमाची सुधारित उत्तरसूची राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (NTS)१० वी साठी राष्ट्रीयस्तर परीक्षा रविवार दि. १३ मे २०१८ मध्ये झालेल्या बदला बाबत
NTS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची प्रसिद्धी पत्रक : NTS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची प्रसिद्धी पत्रक : NTS परीक्षा २०१७-१८ ( प्रवेशपत्र ) राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (NTS) २०१७-१८ चे प्रवेशपत्र दि. ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. शाळांनी सदर प्रवेशपत्र शाळा लॉगिन करून प्रिंट आऊट काढून संबंधित विद्यार्थ्यास देण्यात यावीत.
प्रज्ञाशोध परीक्षा (२०१७-१८) शुध्दीपत्र प्रज्ञाशोध परीक्षा रविवार दि. ०५ नोव्हेंबर २०१७ ऐवजी दि. १२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेण्यात येणार असल्याबाबत.
.

NTS परीक्षा २०१८-१९ निकाल

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त (परीक्षा परिषद),
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, आंबेडकर मार्ग ,पुणे ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७

ई-मेल :
nts.msce@gmail.com