Loading. Please wait.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे

NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION (2020-21)

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (२०२०-२१)


मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
AAA
Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (NTS) २०२० - 21 अंतिम उत्तरसूची ६,जानेवारी २०२० रोजी जाहीर करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा 2020 बाबतच्या सूचना
प्रसिद्धी निवेदन : राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा इ. १० वी साठी रविवार दिनांक १३/१२/२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची अंतिम उत्तरसूचीबाबत.

जाहीर प्रकटन : NTS परीक्षा सन २०१९-२० (Stage-२) च्या राष्ट्रीयस्तर परीक्षेच्या दिनांकाबाबत.

जाहीर प्रकटन : NTS परीक्षा २०२०-२१ साठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्राबाबत.

जाहीर प्रकटन : NTS परीक्षा २०२०-२१ साठी online शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरण्याच्या तारखातील बदलाबाबत.

जाहीर प्रकटन : NTS परीक्षा २०२०-२१ साठी online शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरण्याच्या तारखातील बदलाबाबत.

प्रसिद्धी निवेदन :- राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा (NTS)२०२०-२१ शाळा नोंदणी करणे व ऑनलाईन विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्रे भरण्याबाबत .

.
NTS परीक्षा २०२०-२१ अंतिम उत्तरसूची


संपर्क
पत्ता :
आयुक्त (परीक्षा परिषद),
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, आंबेडकर मार्ग ,पुणे ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७

ई-मेल :
nts.msce@gmail.com